Hodnoty

Etický přístup
Ctíme svobodu myšlení, toleranci a rovnost.

Pozitivní přístup
Přistupujeme k životu s optimismem, humorem a nadhledem.

Tvořivost a originalita
Jsme otevřeni novému, baví nás být originální v přístupu i v řešení.

Umění
Umění nás inspiruje a pomáhá nám rozvíjet sebe i druhé.

Sociální zdatnost
Rozvíjíme dovednosti důležité k dobrému fungování v mezilidských vztazích.

Profesionalita
Přijímáme odpovědnost, posilujeme odbornost a kvalitu.

Ekonomická perspektiva
Vytváříme organizaci, která není založená jen na jednorázových projektech, ale míří k dlouhodobé stabilitě.

Poslání

Naším posláním je rozvíjet dovednosti pro život, které škola neučí. Jde nám především o rozvíjení dobrých mezilidských vztahů, posilování kreativity, empatie, kritického myšlení, samostatnosti, schopnosti pomoci druhým, odpovědnosti a životního nadhledu. Jsme přesvědčeni, že jsou to dovednosti, které lze a je zapotřebí cvičit.

 

Vize

Klíčovou metodou naší činnosti jsou prožitkové interaktivní vzdělávací programy pro žáky, studenty i pedagogy v oblasti osobnostně-sociální výchovy. I v budoucnu chceme vyhledávat formující témata a náměty, stávající programy neustále rozvíjet a inovovat. Chceme se stát uznávanou a respektovanou organizací v ČR nabízející ucelený systém navazující osobnostně-sociální výchovy pro žáky a studenty českých škol. Naším hlavním partnerem je tedy český školský systém. I v budoucnu počítáme s tím, že jedním z hlavních míst pro uplatnění našich programů bude oblast primární prevence a výchova uměním. Dalším pilířem činnosti je rozvoj dětského divadla v Olomouckém regionu – nástroj rozvoje dětské kreativity. Důležitým partnerem je tedy i sektor uměleckého vzdělávání.

V budoucnu se chceme více vyvíjet také jako organizace, která dává prostor pro rozvoj osobnosti člověka v tzv. klubech pro různé cílové skupiny (děti, dospívající, rodiče s dětmi, seniory a děti z dětských domovů). Chceme se i více prezentovat akcemi pro širokou veřejnost (workshopy, divadelní představení, semináře, konference).

Chceme posilovat vlastní publikační činnost. Do konce roku 2018 vydáme publikaci popisující naši praktickou zkušenost s programy osobnostně-sociální výchovy ve školách.

Naši zkušenost chceme obohacovat o dlouhodobou mezinárodní spolupráci, např. se zahraniční univerzitou nebo podobně prakticky zaměřenou vzdělávací organizací v zahraničí. Nejsilnějším inspiračním zdrojem je pro nás stále škola britské dramatické výchovy (Drama in Education, Theatre in Education).

Formujeme se jako nezávislá nezisková organizace, která umí zajistit svým zaměstnancům stabilní profesní zázemí a dlouhodobou perspektivu. Neustále pracujeme na rozvoji týmu a posilování profesionality naší činnosti. Samozřejmostí je průběžné vzdělávání všech členů týmu, supervize a hodnocení výkonnosti. Uplatnění u nás naleznou týmoví hráči ochotní dlouhodobě na sobě pracovat v oblasti osobnostně-sociální výchovy nebo v ostatních profesích potřebných pro růst organizace. Jsme přesvědčeni, že optimální výkon může podávat jen motivovaný zaměstnanec. Poskytujeme přiměřený prostor k tomu, aby každý v organizaci mohl nalézt uplatnění kombinující jeho osobní zájem s prospěchem a posláním organizace.

Usilujeme o rozšíření a zkvalitnění Dramacentra – vlastního autonomního prostoru pro naši vzdělávací i kulturní činnost. Takovou investici nelze realizovat bez úzké spolupráce s významnými donátory (např. ve spolupráci s městem Olomouc).

Trvale posilujeme nezávislé financování. Vážíme si dotací a grantů, ale nechceme být odkázáni pouze na nekoncepční a náhodné financování z těchto zdrojů, přestože v současnosti kontinuitu naší činnosti jinak zajistit nelze. Perspektivu finanční nezávislosti však vidíme v rozvoji individuálního a firemního dárcovství a v posilování vlastní ekonomické činnosti.