Programy pro pedagogy

Supervize pro pedagogické pracovníky

(3 supervizní hod.)

Jde o skupinové setkání pro pedagogy z různých škol zaměřené na sdílení zkušeností pedagogů a řešení akutních problematických situací ve škole. Cílem je podpořit zvládání náročných situací ve školách a zároveň předcházet vyhoření zvláště u pozic metodiků prevence či jiných angažovaných učitelů, kterým není dění ve škole lhostejné. Supervize pedagogů probíhá pod vedením naší supervizorky Magdy Ady Johnové a lze se na ni hlásit dle aktuálně vypsaných termínů (johnova@sdruzenid.cz).
Setkání jsou součástí programových balíčků pro třídní kolektivy (VPP a OPSP). Lze se účastnit také mimo program pro třídu, a to za poplatek 500 Kč.

Vědomý učitel - podpora sebepéče pro pedagogy *NOVINKA

(3 supervizní hod.)

Skupinové setkání pro pedagogy z různých škol nabídne podporu v náročném zaměstnání. Co je pro mě jako pro učitele těžké a kde mohu čerpat energii, jak si mohu zajistit pracovní pohodu a co k ní vlastně potřebuji? Zaměříme se na rozvíjení vlastní citlivosti v péči o sebe sama v kontextu školství. Skupina probíhá pod vedením Hany Dzikové a Zuzany Snopkové a lze se na ni hlásit dle aktuálně vypsaných termínů (dzikova@sdruzenid.cz). 
Setkání je možné se účastnit za poplatek 500 Kč.

POZITIVNÍ TŘÍDNÍ KLIMA - základní jednodenní kurz

(Principy systému prevence rizikového chování na ZŠ a nižším stupni víceletých gymnázií)

(8 výukových hodin – 1 den)
Kurz lze objednat pouze pro pedagogické kolektivy z jedné školy.

Věříme, že důležitým aspektem v preventivním působení na třídní kolektiv je činnost pedagoga. Náplň kurzu je tvořena na míru spolupracující škole a zabývá se předpoklady pedagoga, jeho výbavou, zkušeností a intuicí, které jsou nezbytné k vedení minimálních preventivních programů na základních školách. Tento kurz obsahuje jak minimální teoretickou, tak praktickou oblast tvorby pozitivního a bezpečného třídního klimatu. Kurz přispěje k rozvoji kompetencí pedagogů pro práci s heterogenní skupinou žáků. Účastníci jsou v teoretické i praktické rovině vedeni ke zlepšení svých kompetencí v oblasti motivace, podpory spolupráce, v problematice pravidel práce se skupinami, v principech respektujícího chování oproti neefektivním způsobům komunikace. Kurz se také zabývá chováním učitele, které dokáže napomoci k ukázněnosti žáků, součástí kurzu je nácvik empatické reakce a aktivního naslouchání.

Kurz je veden převážně prakticky a vyžaduje aktivní účast všech přítomných. Součástí je metodický materiál včetně cvičení a her.

Kurz je akreditován MŠMT ČR, po absolvování plného rozsahu kurzu dostanou účastníci osvědčení o absolvování.

 

POZITIVNÍ TŘÍDNÍ KLIMA - rozšiřující dvoudenní kurz

(Principy systému prevence rizikového chování na ZŠ a nižším stupni víceletých gymnázií)

(16 výukových hodin – 2 dny)

Rozšířený základní kurz, ve kterém je kladem větší důraz na praktické osvojení teoretických poznatků prostřednictvím her a cvičení směřujících k budování bezpečného pozitivního klimatu třídy.

Kurz je veden převážně prakticky a vyžaduje aktivní účast všech přítomných. Součástí je metodický materiál včetně cvičení a her.

Kurz je akreditován MŠMT ČR, po absolvování plného rozsahu kurzu dostanou účastníci osvědčení o absolvování.

Prevence vyhoření učitelů základních a středních škol *NOVINKA

(8 výukových hodin – 1 den)

Kurz je možné realizovat pro pedagogy z jedné školy či pro skupinu pracovníků z různých škol.
Účastníci kurzu porozumí fyziologii stresu a seznámí se s technikami jeho zvládání. Dále porozumí syndromu vyhoření, uvědomí si, kde v tomto procesu jsou, a budou znát možnou prevenci i řešení. Zvědomí si své hodnoty, silné stránky i ohrožení v roli učitele.
Školení je interaktivní a je hodně založené na vlastní sebereflexi a prožitku účastníka. Do jednotlivých bloků jsou vloženy různé aktivizační hry, aby se podpořil humor, lehkost a dobré klima sborovny.

Kurz pro pedagogy k programu Příběh pana Tydýta

(4 výukové hodiny – 1 půlden)

Kurz předchází prožitkovému programu pro děti z posledního ročníku MŠ a 1. a 2. ročníku ZŠ Příběh pana Tydýta. Tento program následně realizují ve třídě lektoři Sdružení D. Pedagogovi kurz slouží jako inspirace pro návaznou práci s dětmi po absolvování prožitkového programu.

Po připomenutí základních principů inkluze a její odlišnosti od integrace se účastníci kurzu naučí jednoduché animaci plyšové hračky Tydýta, která je klíčová pro využití metodiky Příběh pana Tydýta při práci se třídou. Dále budou pedagogové seznámeni s připravenou metodikou a v ní obsaženými cvičeními a s pracovními listy určenými k následné práci se třídou.

Metodika reflektuje následující inkluzivní témata: fyzický či mentální handicap, sociální inkluze, jiná národnost/kultura, řečová bariéra, hyperaktivita a další. Ke každému z témat jsou v metodice praktická cvičení a hry, které pomohou pedagogovi věnovat se těmto otázkám atraktivní, hravou formou. Techniky obsažené v metodice pro učitele rozvíjejí u dětí kamarádství, osobní kontakt, odvahu, poznání něčeho, co neznají a co není běžné, překonání bariér a předsudků. 

Jak dělat divadlo s dětmi

(24 výukových hodin, 2 + 1 den)

Workshop pro pedagogy, volnočasové pracovníky a vůbec pro všechny, kteří se zajímají o dětské divadlo, poskytuje prostor pro odbornou konzultaci připravované divadelní inscenace.
Vedení dílny se ujme sehraná dvojice zkušených lektorek MgA. et Mgr. Alena Palarčíková a MgA. Ivana Němečková. Obě již mnoho let působí jako učitelky literárně-dramatického oboru na ZUŠ „Žerotín“ Olomouc, jejich inscenace opakovaně patří mezi oceňované na nejrůznějších divadelních přehlídkách. 
Účastníci kurzu mají možnost doplnit si, prohloubit a utřídit praktické zkušenosti i teoretické poznatky pro fundovanou přípravu divadelní inscenace nebo pro realizaci veřejného vystoupení ve škole či v zájmovém kroužku. Nedílnou součástí kurzu je možnost konzultace vlastního dramatického scénáře či divadelního konceptu s lektorkami i s ostatními účastníky. 
Kurz je akreditován MŠMT ČR, po absolvování plného rozsahu kurzu dostanou účastníci osvědčení o absolvování.

Další metodické materiály pro pedagogy

  • Učíme se příběhem – metodické materiály zaměřující se na práci s literárním textem, podpora pedagoga při rozvoji čtenářské gramotnosti dětí a jejich pozitivního vztahu k literatuře. Tematické varianty: Roches a Bžunda (1. stupeň ZŠ), E-den (2. stupeň ZŠ).
  • Tydýtovy emoční karty - obrázkové karty vhodné k doplnění programu Příběh pana Tydýta.
  • Losovátka - sada kartiček pro tvořivé rozdělení žáků do skupin - vhodné do jakéhokoli předmětu.