Jsem, kdo jsem

„Poruchy příjmu potravy nejsou o tom, jak vypadá naše tělo.“
(7.–9. ročník ZŠ, 3 vyučovací hodiny)

Během tří vyučovacích hodin se žáci dozví, jaké jsou nejčastější poruchy příjmu potravy, jakými příznaky se projevují a co může stát v pozadí jejich vzniku. Na základě řešení modelové situace si pojmenujeme vhodné způsoby komunikace s člověkem trpícím poruchou příjmu potravy a také možnosti pomoci takovému člověku.
Program je částečně inspirovaný skutečným příběhem Josefíny Šlechtové, která vytvořila dokumentární film o svém boji s anorexií. Úryvek z tohoto videa nám slouží jako podklad pro další cvičení a diskuse. V poslední části hodiny dáváme prostor individuální práci žáků. Nabízíme k vyplnění pracovní list, který vybízí k zamyšlení se nad vlastním sebepojetím.

Základní zaměření: Prevence poruch příjmu potravy.
Hlavní cíle programu: Rozpoznat základní typy a příznaky poruch příjmu potravy, umět vyhledat vhodnou pomoc, posílit pozitivní sebepojetí.
Používané techniky: Uvolňovací techniky, prezentace a audiovizuální techniky, diskuse, reflexe, hra ve skupinové roli, lektor v roli, řešení modelových situací, individuální práce žáků s pracovním listem.

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 167