Příměstský tábor 2024

8. až 12. července 2024 proběhne oblíbený příměšťák pod taktovkou našeho programu Na cestě. Účast je zdarma.
Přihlašujte se na nemecekjan@sdruzenid.cz.
https://www.sdruzenid.cz/download/123

Seberozvojové kluby

Děti pod naším vedením procházejí strukturovaným skupinovým programem s prvky výchovné dramatiky, neformálního vzdělávání, zážitkové pedagogiky. Kluby jsou zaměřeny na prevenci a posilování duševního zdraví, psychohygieny, podporuje samostatnost a zdravé sebepojetí. Setkávání probíhají většinou o víkendu, cca 7x v průběhu roku, v rozsahu 3 hodin pod vedením dvou až tří lektorů.

Dramaterapeutická skupina

Dramaterapeutická skupina je zaměřená na rizikové chování mládeže. Její aktivity pomáhají klientům zorientovat se ve vlastních emocích, dává jim možnost sdílet svá trápení v bezpečném prostředí a tak dosáhnout uvolnění frustrace. Vše se děje hravou, kreativní formou skrze divadelní techniky (improvizace, vstup do role, hra), každé setkání má 2 hodiny. Tato práce také přispívá k rozvoji kulturního vnímání, uměleckému projevu a v neposlední řadě podporuje smysluplné trávení volného času a zdravého sebepojetí.

Do klubů a skupiny mohou docházet děti a dospívající ve věku 10–18 let

  • s obtížemi v sociální komunikaci,
  • v péči dětských domovů,
  • v náhradní rodinné péči,
  • v péči orgánu sociálně-právní ochrany dětí,
  • v péči pedagogicko-psychologických poraden,
  • v péči zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
  • v péči školních psychologů.

V případě dalších dotazů kontaktujte vedoucího programu Na cestě Jana Němečka +420 736 424 457, nemecekjan@sdruzenid.cz.