Kluby Na cestě

Se začátkem roku 2013 jsme s podporou Evropského sociálního fondu v ČR, Evropské unie a Ministerstva práce a sociálních věcíprostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost zahájili projekt Posílení sociálních a profesních dovedností dospívajících dětí z dětských domovů prostřednictvím Klubů Na cestě. Projekt trval do konce června 2015 a pracoval s celkem 60 dětmi z vybraných dětských domovů z Olomouckého kraje (Plumlov, Prostějov, Zábřeh, Štíty a Olomouc).

Hlavním cílem projektu Kluby Na cestě bylo zavést ve vybraných dětských domovech systém preventivních a osobnostně-rozvojových programů snižujících výskyt rizikového chování dětí, které v blízké budoucnosti (cca do 5 let) opustí dětský domov. Dalším cílem bylo posílit jejich sociální a profesní kompetence formou prožitkové pedagogiky.
Naše práce s dětmi měla naučit děti vyrovnat se se zátěžovými situacemi a frustrací (s osobním nebo pracovním neúspěchem, zadlužeností, závislostmi, životem na ulici apod.), a to prostřednictvím modelových situací. Zároveň se projekt snažil umožnit dětem vyšší míru sebepoznání a sebedůvěry, což může snížit výskyt rizikového chování. Posílením komunikační kompetence a schopnosti vyjednávat jsme dětem pomohli v budoucnu lépe zvládnout fázi získání pracovního místa.

Metoda tvořivé dramatiky, na které byly Kluby Na cestě založeny, je postavena na osobním zapojení a prožitku každého účastníka. Počítá s jeho individuálním postojem, byť jeho reakce nemusí být nutně pozitivní. Možnost prožitku dává prostor pro sebeuvědomění a zvyšuje schopnost se v situaci lépe orientovat, efektivně se zapojit do jejího řešení a následně ji úspěšně zvládnout. Nástroje a metody v projektu užité jsou orientované jednak na spontánní prožitkové sociální učení, jednak na nácvik praktických dovedností. Zasahují tedy kognitivní i emoční stránku jedince, což ovlivňuje postoje účastníků prokazatelně lépe. Nedílnou součástí práce s cílovou skupinou je také hra, relaxace a přátelská atmosféra, což umožňuje dětem sledovat svět z pozitivní perspektivy. Projekt chtěl být rozšířením tradiční práce s dětmi a mladými dospívajícími z dětských domovů.

V prvním roce byly děti (cca 12–18 let) zapojeny do činností Klubů Na cestě – jednalo se o průpravná cvičení na zvyšování sebedůvěry a sebepoznání, na rozvoj spolupráce, užity byly také arteterapeutické techniky (v širším slova smyslu), videotrénink komunikace a jednání nebo strukturované preventivní prožitkové programy Sdružení D.

Druhý rok projektu – Nácvik sociálních a profesních dovedností – se věnoval modelovým situacím ze samostatného života týkajících se otázek zaměstnání, orientace v neznámém prostředí, bydlení nebo financí. Zahrnoval také následné praktické zkoušky v terénu – pohovory s figuranty na úřadu, na personálním oddělení u potenciálního zaměstnavatele, v bankovní instituci apod.

Zásadní aktivitou druhého a třetího roku projektu byl program Big Brother / Big Sister, ve kterém vybrané starší děti (cca 15–18 let) navázaly vztah se „starším bratrem“ nebo „sestrou“ a po osm měsíců se s ním / s ní pravidelně setkávaly, aby společně překonávali nástrahy samostatného života mimo dětský domov.

Závěrečná fáze projektu Kluby Na cestě byla věnována popularizaci prožitkových preventivních aktivit. Vznikly dva krátké filmy, které představují jednak praxi Klubů Na cestě (respektive celého projektu v širším slova smyslu), jednak metody prožitkového učení užívané běžně v práci s dětmi na základních a středních školách v rámci programů Sdružení D. K popularizaci prožitkové metody učení měla přispět i publikace Praxe Klubů Na cestě (ke stažení zde). Na závěr projektu se konala konference, na níž promluvili jak zástupci naší organizace, tak spolupracujících subjektů (OSSZ, ÚP) a jedna z dobrovolnic programu Big Brother / Big Sister.

Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4
Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4

Stále Na cestě

V dnešní době pracujeme s dětmi z dětských domovů, z náhradní rodinné péče i z běžných školních tříd v dobrovolnickém programu vrstevnického doprovázení Na cestě akreditovaném MV ČR (MV- 157844-7/OBP-2015). Ten přímo navazuje na program Big Brother / Big Sister z projektu Kluby Na cestě. Více o této dobrovolnické činnosti najdete v Provázení.