Příběhové drama 

Nadace Partnerství podpořila blokovým grantem projekt Příběhové drama jako nástroj sociální prevence na školách v Olomouckém kraji, který byl realizován v období od května 2012 do prosince 2013. Projekt byl také podpořen menšími finančními částkami z rozpočtu Olomouckého kraje a města Olomouce. Po skončení projektu je zajišťována jeho udržitelnost, a to minimálně v období od začátku roku 2014 do konce roku 2016. V praxi to znamená, že se produkt (třístupňová práce s kolektivem a následné intervence psychologa), který vznikl pro tento projekt, stal stálou součástí naší programové nabídky a je pravidelně realizován ve stejném rozsahu, jako během projektu.

Hlavním cílem projektu bylo ovlivňovat postoje žáků a studentů 2. stupně ZŠ (ekvivalentně víceletých gymnázií) v oblasti sociální prevence prostřednictvím speciálních programů ve speciálním neškolním prostředí – Dramacentru. Mimo to si projekt kladl za cíl posilovat soběstačnost a kapacitu žadatele v oblasti marketingu a fundraisingu pro sociální prevenci v Olomouckém kraji.

Inovativnost projektu je založena na intenzivnější práci s třídním kolektivem. Zatímco běžně jsme se setkávali se třídou maximálně 1 x ročně ve škole (max. 2 vyuč. hodiny), nový přístup řešený v projektu nám umožnil setkat se s třídou 3 x ročně (celkem 9 vyuč. hodin) v neškolním prostředí a následně zajistit působení psychologa/etopeda (až 10 hod.), čímže jsme měli možnost zásadněji ovlivnit postoje žáků.

Hlavních cílů projektu jsme dosahovaliprostřednictvím následujících klíčových aktivit (v období, kdy je zajišťována tzv. udržitelnost projektu, postupujeme obdobně):
- Vytvořením speciálního vzdělávacího prostoru – Dramacentra.
- Roční realizací 42 dopoledních prožitkových programů (Příběhových dramat) sociální prevence v Dramacentru. Oblast sociální prevence úzce souvisí s dalšími tématy, kterými se zabýváme – např. etika, emoční inteligence, osobnostní a sociální rozvoj.
- Posílením marketingu a fundraisingu organizace – získáním cca 150 tis. ročně od firemních, individuálních a nadačních dárců pro školy zapojené v projektu.
- Následnými intervencemi psychologa/etopeda v problematických kolektivech. Většina škol vůbec psychologa nemá a čekací doba na odbornou intervenci může významně eskalovat problémy v kolektivu. Dramacentrem zprostředkovaný psycholog využije znalosti kolektivu z realizace Příběhových dramat a efektivněji pak může vést intervenci ve škole.

Cílovou skupinou aktivit jsou žáci 2. stupně ZŠ popř. jejich ekvivalent na víceletých gymnáziích. V rámci realizace projektu se jednalo o cca 350 žáků/studentů tzn. 14 třídních kolektivů ročně. Jednalo se o takové kolektivy, které měly identifikován problém se šikanou, inklinovaly k přejímání nevhodného chování (podezření na sympatizanci k extremismu, násilí) nebo nevěděly, jak se chovat k osobám a spolužákům se zvláštními potřebami (např. handicapovaní, etnické menšiny, sociálně slabí).
S každým třídním kolektivem jsme pracovali a v rámci udržitelnosti projektu nadále pracujeme v průběhu jednoho školního roku ve třech dopoledních setkáních. Celkem tedy připadá na jeden třídní kolektiv 9 vyučovacích hodin přímé práce v Příběhových dramatech a následně až 10hodinová práce psychologa ve třídě.

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.


Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 179