Vícestupňový preventivní program (VPP)

(specifická všeobecná primární prevence rizikového chování pro 3.–9. roč. ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií)

Vícestupňové preventivní programy nabízíme vždy pro jeden třídní kolektiv s tímto tematickým zaměřením:
- podpora dobrých vztahů ve třídě,
- řešení konfliktů,
- osvojování si respektujícího chování,
- prevence šikany a kyberšikany,
- prevence závislostí,
- prevence rizikového chování napříč různými typy.

Tři setkání po třech vyučovacích hodinách zajišťují dostatečné primárně-preventivní působení na postoje dětí k danému typu rizikového chování tak, aby mu mohlo být předcházeno. Vhodnými interaktivními a atraktivními technikami a postupy program pomáhá předcházet vzniku rizikového chování, rozvíjí sociální dovednosti dětí, informuje o možných způsobech řešení rizikových situací a o následné pomoci v případě výskytu rizikového chování specifického typu.
Lektoři programu poskytnou tř. učiteli nebo školnímu metodikovi prevence závěrečné písemné zhodnocení spolupráce se třídou (průběžný vývoj spolupráce budou konzultovat po každém z jednotlivých setkání).
Součástí Vícestupňového preventivního programu s všeobecným specifickým zaměřením (bez ohledu na téma) je také možnost účastnit se Supervize pro pedagogické pracovníky (3 supervizní hodiny).
První setkání: Interaktivní cvičení a hry (3 vyuč. hodiny) – sociometricky laděné aktivity mají za cíl prolomit bariéry mezi žáky a lektory, dovolí dětem zvyknout si na užívané techniky. Pomocí tréninku zdravé sebeúcty a respektujícího chování žáci posílí schopnost formulovat svoje myšlenky a pocity, hry a cvičení zároveň upevní skupinovou spolupráci a komunikaci, posílí vztahy ve třídě a vzájemnou toleranci.
Druhé setkání: Strukturované drama s prvky osobnostně-sociální výchovy (3 vyuč. hodiny) – kombinací vhodných technik dosahuje program pozitivního formování postojů a hodnot žáků, které pomáhají předcházet nebo zamezit projevům rizikového chování.
Třetí setkání: Divadlo fórum (3 vyuč. hodiny) – program, v němž mohou účastníci sami svými návrhy a osobními vstupy ovlivnit další směřování modelového příběhu a tím ovlivnit jeho konec.

Programy napříč setkáními využívají hlavně následující techniky: Uvolňovací techniky, hry pro navázání spolupráce, sociálně psychologické hry, kreativní techniky, hraní rolí, řešení modelových situací, reflexe a diskuze.

Modul: Seznam podstránek s obrázky