RPP pro 2. stupeň ZŠ

Roční preventivní programy pro 2. stupeň ZŠ nabízíme ve všeobecné i selektivní formě s tímto tematickým zaměřením:
- prevence šikany a kyberšikany,
- prevence projevů rasismu a xenofobie,
- prevence závislostního chování,
- prevence rizikového chování napříč různými typy

Specifická všeobecná prevence

Tři setkání po třech vyučovacích hodinách zajišťují dostatečné primárně-preventivní působení na postoje dětí k danému typu rizikového chování tak, aby mu mohlo být předcházeno. Vhodnými interaktivními a atraktivními technikami a postupy program pomáhá předcházet vzniku rizikového chování, rozvíjí sociální dovednosti dětí, informuje o možných způsobech řešení rizikových situací a o následné pomoci v případě výskytu rizikového chování specifického typu.
Lektoři programu poskytnou tř. učiteli nebo školnímu metodikovi prevence závěrečné písemné zhodnocení spolupráce se třídou (průběžný vývoj spolupráce budou konzultovat po každém z jednotlivých setkání).
Součástí Ročního preventivního programu s všeobecným specifickým zaměřením (bez ohledu na téma) je také možnost konzultací s psychologem (5 vyuč. hodin).
První setkání: Interaktivní cvičení a hry (3 vyuč. hodiny) – sociometricky laděné aktivity mají za cíl prolomit bariéry mezi žáky a lektory, dovolí dětem zvyknout si na užívané techniky. Pomocí tréninku zdravé sebeúcty a respektujícího chování žáci posílí schopnost formulovat svoje myšlenky a pocity, hry a cvičení zároveň upevní skupinovou spolupráci a komunikaci, posílí vztahy ve třídě a vzájemnou toleranci.
Druhé setkání: Strukturované drama s prvky osobnostně-sociální výchovy (3 vyuč. hodiny) – kombinací vhodných technik dosahuje program pozitivního formování postojů a hodnot žáků, které pomáhají předcházet nebo zamezit projevům rizikového chování.
Třetí setkání: Divadlo fórum (3 vyuč. hodiny) – program, v němž mohou účastníci sami svými návrhy a osobními vstupy ovlivnit další směřování modelového příběhu a tím ovlivnit jeho konec.

Programy napříč setkáními využívají hlavně následující techniky: Uvolňovací techniky, hry pro navázání spolupráce, sociálně psychologické hry, kreativní techniky, hraní rolí, řešení modelových situací, reflexe a diskuze.

Specifická selektivní prevence

Je vhodná zejména pro kolektivy, v nichž se již v malé míře objevilo rizikové chování některých členů nebo hrozí kontakt s rizikovým chováním u spřízněných osob mimo kolektiv.
Forma programu se od všeobecné liší v tom, že vedoucí primární prevence Sdružení D (případně zastupující osoba kvalifikovaná pro tuto činnost) na základě rozhovoru s tř. učitelem nebo školním metodikem prevence určí, jak se bude v konkrétním problematickém kolektivu postupovat, a to ještě před započetím realizace jednotlivých setkání. V rámci prvního setkání se třídou bude přítomen psycholog, který diagnostikuje stav skupiny a bude tř. učiteli nebo školnímu metodikovi prevence ke konzultacím (5 vyuč. hodin).

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 149